MATJ/8134/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: V lehote na predloženie ponuky do 25.07.2018 do 10:00 hod. nebola predložená žiadna ponuka
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/8134/2018
 • Predmet: Revitalizácia Detského ihriska – Mierová kolónia
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom verejnej súťaže je určenie zhotoviteľa pre stavebné dielo „Revitalizácia Detského ihriska – Mierová kolónia“ v zmysle priloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer v rozsahu SO 01, SO 02, SO 03, SO 07. Objednávateľ nepožaduje dodanie diela v zmysle celej PD, t.j. nie všetkých stavebných objektov, ale len jej časti.
  Spevnené plochy, Betónová lezecká stena, Detské ihrisko a Sadové úpravy.
  V riešenom areály neboli zaznamenané vzdušné vedenia, limitujúce umiestnenie navrhovaných prvkov a plôch. Existujúce inžinierske siete bude nutné vytýčiť pred realizáciou. Limitujúce sú jestvujúce dreviny, ktoré boli v návrhu rešpektované, s výnimkou jedného. V súčasnosti prebiehajú úkony spojené s vydaním povolenia na výrub stromu. V prípade, že by povolenie vydané nebolo, táto položka aj so súvisiacou náhradnou výsadbou sa realizovať nebudú a budú odpočítané z ceny dodávky. Iné limitujúce faktory v území neboli zaznamenané.
  Navrhované výrobky v realizačnej projektovej dokumentácii uvedené ako referenčné je možné nahradiť alternatívnymi výrobkami len ak budú splnené rovnaké kvalitatívne a estetické hodnoty výrobku alebo vyššie. Zhotoviteľ tak môže urobiť len za podmienky, že preukáže náležitými dokladmi (certifikátmi, technickými listami), že uvedené výrobky sú porovnateľnej alebo vyššej kvality. Akúkoľvek zámenu výrobku a výrobcu je nutné prekonzultovať s autorským a stavebno-technickým dozorom.
  Zhotovenie jednotlivých herných prvkov musí byť v súlade s komplexnými bezpečnostnými požiadavkami a kritériami podľa slovenských a európskych noriem. V prípade objektu SO 02 Betónovej lezeckej steny, ktorá nie je typizovaná je potrebné zabezpečiť príslušné certifikáty zhody v zmysle nariadenia vlády č. 349/2010 dokazujúce splnenie noriem EN 1176, EN 1177 na náklady zhotoviteľa.

  Projektovú dokumentáciu je potrebné stiahnuť z adresy:
  https://cloud.banm.sk/index.php/s/6RYHQP4Egs0N4eu
  Pre prihlásenie je potrebné zadať Heslo: kolonia.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:11.07.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.07.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 11.07.2018 pdf - 79.5 kB
Zmluva o dielo 11.07.2018 pdf - 148.97 kB
Výkaz výmer - sadové úpravy 11.07.2018 pdf - 24.17 kB
Výkaz výmer - spevnené plochy 11.07.2018 pdf - 24.96 kB
Výkaz výmer - betónová lezecká stena 11.07.2018 pdf - 27.33 kB
Výkaz výmer - detské ihrisko 11.07.2018 pdf - 29.19 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 30.07.2018 pdf - 65.8 kB
Tlačiť