MATJ/8135/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Verejný obstarávateľ sa rozhodol vyššie uvedenú zákazku zrušiť nakoľko na ňu momentálne nemá v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky. Po schválení finančných prostriedkov v rozpočte na príslušný rok opätovne pristúpi k vyhláseniu novej súťaže.
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/8135/2018
 • Predmet: Oprava strechy ZŠ Sibírska, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je oprava plochej strechy na objekte ZŠ Sibírska, Bratislava. Oprava pozostáva z nasledujúcich prác v zmysle PD:
  a) demontáž starých antén a bleskozvodu,
  b) demontáž pôvodných klampiarskych výrobkov,
  c) realizácia nových vrstiev strešného plášťa na pôvodnú hydroizoláciu
  d) dodávka a montáž nových klampiarskych výrobkov,
  e) dodávka a montáž nového bleskozvodu,
  f) výmena pôvodných dverí a okna na výleze na strechu za nové.
  Projektovú dokumentáciu je potrebné stiahnuť z adresy:
  https://uloz.to/!78BvVB4VzVQ0/pd-vykaz-vymer-sibirska-strecha-zip
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:09.07.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.07.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 09.07.2018 pdf - 75.77 kB
[category]
Zmluva o dielo 09.07.2018 pdf - 133.15 kB
[category]
Výkaz výmer 16.07.2018 pdf - 39.07 kB
Oznámenie o ukončení a zrušení zákazky 15.08.2018 pdf - 77.13 kB
Tlačiť