MATJ/8957/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Beluna a.s .
 • IČO: 45901295
 • Adresa:Ružinovská 42, 821 01 Bratislava
 • Celková suma:22 873,73 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/8957/2016
 • Predmet: Osvetlenie telocvične svietidlami s LED zdroja na ZŠ Kalinčiakova 12, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom verejnej súťaže je rekonštrukcia osvetlenia telocvične svietidlami s LED zdroja na ZŠ Kalinčiakova 12, Bratislava v zmysle priloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Uchádzač musí do cenovej ponuky zahrnúť všetky náklady spojené s jej realizáciou. Okrem cenovej ponuky je nutné predložiť aj časový harmonogram realizácie prác. Prílohou výzvy na predkladanie ponúk je aj návrh zmluvy o dielo. Uchádzač predložením ponuky akceptuje podmienky zmluvy o dielo.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:18.08.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 31.08.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 18.08.2016 pdf - 54.71 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 17.10.2016 pdf - 50.08 kB
[category]
Zmluva o dielo ÚEZ č. 347/2016 (Rekonštruk… 11.11.2016 pdf - 329.53 kB
Tlačiť