HOMJ/10859/2020/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: JUMA - stav spol. s r.o.
 • IČO: 36563358
 • Adresa:Lycejná 4, 811 03 Bratislava
 • Celková suma:80 587,86 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/10859/2020/IVO
 • Predmet: Realizácia parku Rozvodná – Vlárska
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je realizácia parku Rozvodná – Vlárska podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Revitalizácia voľného a v súčasnosti nevyužívaného priestranstva tzv. zelenej plochy na riešených parcelách č. 5620/11 a 5620/54 v k.ú. Vinohrady, časť Kramáre zahŕňa komplexné dotvorenie tejto plochy z architektonického a sadovníckeho hľadiska. Požiadavkou je vytvorenie spojnice medzi Rozvodnou a Vlárskou ulicou spojené so stvárnením tohto riešeného územia a jeho obohatenie o prehodnotenie a návrh novej výsadby a osadenie mestského mobiliáru a detských hracích prvkov.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:18.11.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.12.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 18.11.2020 pdf - 414.05 kB
Návrh Zmluvy o dielo 18.11.2020 pdf - 185.11 kB
Parcela registra C, 5620/54 18.11.2020 pdf - 2.1 MB
Parcela registra C, 5620/11 18.11.2020 pdf - 120 kB
Foto 18.11.2020 jpg - 292.15 kB
Výkaz výmer 18.11.2020 xlsx - 84.55 kB
Projektová dokumentácia 18.11.2020 zip - 28.93 MB
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby 18.11.2020 pdf - 1.36 MB
Link na projektovú dokumentáciu 18.11.2020 docx - 11.2 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 15.12.2020 pdf - 498.58 kB
Tlačiť