HOMJ/12436/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ING. PETER PASEČNÝ – 2ka krajinní architekti
 • IČO: 40002381
 • Adresa:Žltá 3836/14, 851 07 Bratislava
 • Celková suma:8 900,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/12436/2019
 • Predmet: Akčný plán na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie dokumentu akčného plánu zameraného na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vrátane vypracovania projektovej štúdie zameranej na naplnenie cieľov národných stratégií „Zelenšie Slovensko“ - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, tzv. Envirostratégie 2030 a Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy. Zhotoviteľ je zároveň povinný do vypracovaného akčného plánu zahrnúť aj projektové dokumentácie, ktoré budú tvoriť jednotlivé časti akčného plánu. Dokument bude obsahovať rozpočet a výkaz výmer, a to plne v súlade s výzvou Ministerstva životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma
  na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC02, resp. ACC01. (zdroj podkladov: https://www.minzp.sk/fondy/eea/vyzvy/vyzvy-2.html)
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:20.12.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.01.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 20.12.2019 pdf - 82.25 kB
Zmluva o dielo 20.12.2019 pdf - 87.69 kB
Príloha č. 1 k Zmluve o dielo 20.12.2019 pdf - 72.6 kB
Príloha č. 2 k Zmluve o dielo 20.12.2019 pdf - 718.09 kB
Mapa (Budyšínska kataster) 20.12.2019 pdf - 1.2 MB
Ihrisko Mierová kolónia 20.12.2019 pdf - 4.54 MB
Kuchajda 20.12.2019 pdf - 3.04 MB
MŠ Na Revíne 20.12.2019 pdf - 222.1 kB
MŠ Teplická komunikácie 20.12.2019 pdf - 662.47 kB
Park Bellova 20.12.2019 pdf - 1.29 MB
Park Račianske mýto 20.12.2019 pdf - 4.13 MB
Vernosť 20.12.2019 pdf - 380.95 kB
ZŠ s MŠ Kalinčiakova spevnené plochy 20.12.2019 pdf - 475.82 kB
ZŠ s MŠ Kalinčiakova situácia 20.12.2019 pdf - 591.97 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 14.01.2020 pdf - 96.64 kB
Tlačiť