HOMJ/5983/2020/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: LÓRÁNT CSICSAY - AREAPLAN
 • IČO: 51633442
 • Adresa:Nová Ves 2225/35, 929 01 Dunajská Streda
 • Celková suma:10 112,40 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/5983/2020/IVO
 • Predmet: Zabezpečenie udržateľnosti ekosystému jazera Voľnočasového priestoru JAMA vrátane vytvorenia jeho celého biotopu
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom obstarávania je udržateľnosť ekosystému jazera nachádzajúcom sa v novovytvorenom Voľnočasovom priestore JAMA /bývalý cyklistický štadión/ vrátane vytvorenia celého biotopu jazera nachádzajúceho sa v katastrálnom území Nové Mesto, na pozemku registra “C“ parc. č. 11280/1, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 15616 m2, evidovanom na liste vlastníctva č. 1, vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a v správe MČ.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:20.05.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.05.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie ponuky 20.05.2020 pdf - 148.59 kB
[category]
SO09_B_01_situácia RN1-2 20.05.2020 pdf - 189.51 kB
SO09_B_02_pôdorys RN1-2 20.05.2020 pdf - 321.8 kB
SO09_B_03_rez RN1-2 20.05.2020 pdf - 799.07 kB
Výkaz výmer 20.05.2020 xls - 19.5 kB
Harmonogram údržby 20.05.2020 xlsx - 14.92 kB
Návrh zmluvy na zabezpečenie udržateľnosti… 20.05.2020 pdf - 264.09 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 04.06.2020 pdf - 75.97 kB
Tlačiť