KIAZ/6832/2019/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o.
 • IČO: 46059105
 • Adresa:Pešia cesta 250/76, 931 01 Šamorín-Mliečno
 • Celková suma:18 582,44 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/6832/2019/IVO
 • Predmet: Stavebno-technické úpravy IKT učebne v ZŠ Jeséniova
 • Opis predmetu zákazky:podrobná špecifikácia je vo Výzve na predloženie cenovej ponuke, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:23.04.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.05.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 23.04.2019 pdf - 95.33 kB
Zmluva o dielo 23.04.2019 pdf - 146.45 kB
Výkaz výmer_IKT učebňa 23.04.2019 xls - 48 kB
Výkaz výmer_elektroinštalácia 23.04.2019 xlsx - 61.13 kB
Výkaz výmer_kúrenie 23.04.2019 xls - 28 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 13.05.2019 pdf - 96.56 kB
Tlačiť