MATJ/10596/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Verejný obstarávateľ sa rozhodol vyššie uvedenú zákazku zrušiť nakoľko na ňu momentálne nemá v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky. Po schválení finančných prostriedkov v rozpočte na príslušný rok opätovne pristúpi k vyhláseniu novej súťaže.
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/10596/2018
 • Predmet: Revitalizácia Detského ihriska – Mierová kolónia
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom verejnej súťaže je určenie zhotoviteľa pre stavebné dielo „Revitalizácia Detského ihriska – Mierová kolónia“ v zmysle priloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer v rozsahu SO 01, SO 02, SO 03, SO 07. Objednávateľ nepožaduje dodanie diela v zmysle celej PD, t.j. nie všetkých stavebných objektov, ale len jej časti:
  Spevnené plochy, Betónová lezecká stena, Detské ihrisko a Sadové úpravy. Termín začatia realizácie stavby je určený na marec 2019. Lehota na zhotovenie diela je 120 dní od začatia prác.
  V riešenom areály neboli zaznamenané vzdušné vedenia, limitujúce umiestnenie navrhovaných prvkov a plôch. Existujúce inžinierske siete bude nutné vytýčiť pred realizáciou. Limitujúce sú jestvujúce dreviny, ktoré boli v návrhu rešpektované, s výnimkou jedného. Ide o druh dreviny Populus nigra „Italica“ s obvodom kmeňa 249 cm, na ktorý je vydaný právoplatný súhlas na výrub. Iné limitujúce faktory v území neboli zaznamenané.
  Navrhované výrobky v realizačnej projektovej dokumentácii uvedené ako referenčné je možné nahradiť alternatívnymi výrobkami len ak budú splnené rovnaké kvalitatívne a estetické hodnoty výrobku alebo vyššie. Zhotoviteľ tak môže urobiť len za podmienky, že preukáže náležitými dokladmi (certifikátmi, technickými listami), že uvedené výrobky sú porovnateľnej alebo vyššej kvality. Akúkoľvek zámenu výrobku a výrobcu je nutné prekonzultovať s autorským a stavebno-technickým dozorom.
  Zhotovenie jednotlivých herných prvkov musí byť v súlade s komplexnými bezpečnostnými požiadavkami a kritériami podľa slovenských a európskych noriem.
  V prípade objektu SO 02 Betónovej lezeckej steny, ktorá nie je typizovaná je potrebné zabezpečiť príslušné certifikáty zhody v zmysle nariadenia vlády č. 349/2010 dokazujúce splnenie noriem EN 1176, EN 1177 na náklady zhotoviteľa.
  Obsah PD a vybraných stavebných objektov, ktoré sa budú realizovať sú k dispozícii na stiahnutie na serveri cloud.banm.sk s linkom: https://cloud.banm.sk/index.php/s/aYFvNIEKZoQBUvV
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:16.11.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.12.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 16.11.2018 pdf - 79.29 kB
Súhlasné stanovisko (právoplatné) na výrub… 16.11.2018 pdf - 2.53 MB
Zmluva o dielo 16.11.2018 pdf - 149.03 kB
Výkaz výmer SO 01 Spevnené plochy 16.11.2018 xlsx - 25.45 kB
Výkaz výmer SO 02 Betónová lezecká stena 16.11.2018 xlsx - 29.81 kB
Výkaz výmer SO 03 Detské ihrisko 16.11.2018 xlsx - 30.25 kB
Výkaz výmer SO 07 Sadové úpravy 16.11.2018 xlsx - 24.18 kB
Oznámenie o ukončení a zrušení zákazky 21.12.2018 pdf - 76.54 kB
Tlačiť