MATJ/4716/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: SPORT NITRA s.r.o.,
 • IČO: 36782041
 • Adresa:Pražská 2, 949 11 Nitra
 • Celková suma:86 399,15 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: MATJ/4716/2018
 • Predmet: Revitalizácia športoviska v areáli ZŠ Česká
 • Opis predmetu zákazky:Investičná akcia „Revitalizácia športoviska v areáli ZŠ Česká“ má za cieľ podporu športu detí a mládeže v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
  Predmetom zákazky je revitalizácia športoviska v areáli ZŠ Česká podľa realizačnej projektovej dokumentácie spracovanej Ing.arch.Petrom Rakšánym (ktorú zasielame v prílohe. )
  Lokalitou je areál ZŠ Česká, Bratislava – Nové Mesto.
  Parcela č. 11312/2, k.ú. Nové Mesto
  V priestore medzi ulicami Českou, Kukučínovou a Budyšinskou sa nachádza areál ZŠ Česká. V areáli sa nachádza ihrisko o rozmeroch cca 14 x 26m, spolu s priľahlými plochami chodníkov, plochou detského ihriska a pieskoviskom. Areál ZŠ Česká je uzavretý, neprístupný pre verejnosť. Ihrisko pri ZŠ Česká je prístupné z uzavretej komunikácie medzi ulicami Česká a Budyšínska.
  Objekt SO 02-Športovisko v areáli ZŠ Česká v projektovej skladbe:
  D.02.1.01 Ihrisko ZŠ- výkopy
  D.02.1.02 Ihrisko ZŠ- základy
  D.02.1.03 Ihrisko ZŠ- drenážny systém
  D.02.1.04 Ihrisko ZŠ- pôdorys nový stav
  D.02.1.05 Ihrisko ZŠ- búracie práce
  D.02.1.06 Ihrisko ZŠ- oplotenie
  D.02.1.07 Ihrisko ZŠ- sadové úpravy
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:05.04.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 26.04.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 05.04.2018 pdf - 97.02 kB
[category]
Zmluva o dielo 05.04.2018 pdf - 146.77 kB
[category]
Parcela registra C, 11312/2 05.04.2018 pdf - 2.54 MB
Fotodokumentácia 05.04.2018 pdf - 144.46 kB
Projektová dokumentácia (sprievodná správa) 05.04.2018 pdf - 50.54 kB
Projektová dokumentácia (súhrnná technická… 05.04.2018 pdf - 67.99 kB
Projektová dokumentácia (situácia) 05.04.2018 pdf - 134.98 kB
Projektová dokumentácia (výkopy) 05.04.2018 pdf - 103.38 kB
Projektová dokumentácia (základy) 05.04.2018 pdf - 186.14 kB
Projektová dokumentácia (drenáž) 05.04.2018 pdf - 154.55 kB
Projektová dokumentácia (nový stav) 05.04.2018 pdf - 166.63 kB
Projektová dokumentácia (búracie práce) 05.04.2018 pdf - 117.29 kB
Projektová dokumentácia (oplotenie) 05.04.2018 pdf - 114.46 kB
Projektová dokumentácia (sadové úpravy) 05.04.2018 pdf - 520.6 kB
Projektová dokumentácia (krycí list, rekap… 05.04.2018 xls - 129.5 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 10.05.2018 pdf - 75.11 kB
Tlačiť