KIAZ/4788/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. František Tököly, Apip Bratislava
 • IČO: 11806117
 • Adresa:Furdekova 2556/3, 851 04 Bratislava
 • Celková suma:37 600,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: KIAZ/4788/2019
 • Predmet: Vypracovanie PD pre Zariadenie sociálnych služieb na Makovického 4 v Bratislave
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je „Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie vrátane položkového rozpočtu a výkazu výmer“. Objekt zariadenia sociálnych služieb – Centrum včasnej intervencie na Makovického ul. č. 4 bude umiestnený na pozemkoch registra „C“ parc. č. 12 263/1 a 12 263/2 k.ú. Nové Mesto, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a v správe objednávateľa. Nachádza sa v zástavbe rodinných a bytových domov, v blízkej dostupnosti MHD, nákupného centra Polus a v pešej dostupnosti relaxačno športového priestoru jazera Kuchajda.
  Bližšie informácie sú vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:04.03.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.03.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 04.03.2019 pdf - 98.89 kB
Zmluva o dielo 04.03.2019 pdf - 98.3 kB
Fotografia 04.03.2019 pdf - 142.43 kB
Mapa 04.03.2019 pdf - 729.96 kB
Pôdorysy 04.03.2019 pdf - 1.56 MB
Tvorba inkluzívneho prostredia v procese d… 04.03.2019 pdf - 7.17 MB
Univerzálne navrhovanie objektov komunitný… 04.03.2019 pdf - 4.42 MB
Fotografia 2 04.03.2019 pdf - 1.22 MB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.03.2019 pdf - 92.56 kB
Tlačiť