HOMJ/4517/2021/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/4517/2021/IVO
 • Predmet: Vypracovanie RPD pri ZŠ s MŠ Cádrova – Rekonštrukcia, nadstavba / prístavba objektu jedálne – rozšírenie kapacít objektu jedálne
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je „Vypracovanie jednostupňového projektu v podrobnosti realizačnej projektovej dokumentácie(ďalej len RPD) pre príslušné stavebné konanie vrátane položkového rozpočtu a výkazu výmer“ , inžinierskej činnosti, autorský dozor a účasť na procese verejného obstarávania na objekt jedálne základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) na Cádrovej ul. 23, parc. č.6128/6, k.ú. Bratislava Vinohrady 831 01 Bratislava, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve objednávateľa.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:30.03.2021
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.04.2021
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 30.03.2021 pdf - 483.43 kB
Návrh Zmluvy o dielo 30.03.2021 pdf - 555.43 kB
Štúdia alt. a) nadstavba ZŠ Cádrová – 4 tr… 30.03.2021 pdf - 7.18 MB
Sprievodná správa k štúdií alt a.) 30.03.2021 pdf - 698.01 kB
Štúdia alt. b) nadstavba a prístavba ZŠ Cá… 30.03.2021 pdf - 1018.31 kB
Sprievodná správa k štúdií alt. b) 30.03.2021 pdf - 46.5 kB
Statický posudok 30.03.2021 pdf - 470.5 kB
Koncept SMART 30.03.2021 pdf - 3.65 MB
Žiadosť o vysvetlenie a odpoveď č. 1 07.04.2021 pdf - 774.34 kB
Žiadosť o vysvetlenie a odpoveď č. 2 12.04.2021 pdf - 728.85 kB
Tlačiť